Köpeavtal häst – exempel köpekontrakt häst!

Köpeavtal häst

Köpeavtal häst– behöver du skriva ett köpeavtal för att köpa eller sälja en häst? Här kommer du att få ett exempel på vad ett köpeavtal ska innehålla när du ska köpa eller sälja en häst. Nedan kommer vi att gå igenom dem väsentliga punkterna i ett köpeavtal för köp eller försäljning av en häst. Du kommer även inom kort att kunna ladda ner en exempel köpekontrakt häst mall för att kunna skriva ett köpeavtal för att köpa eller sälja en häst. Här har du flera exempel köpekontrakt häst!

Köpeavtal för häst – Exempel 1

Köpeavtal för köp av häst

Undertecknade parter har den…………… tecknat följande kontrakt:

1. Säljare
Namn:_____________________________________________________________________
Personnummer/org.nr:______________________________________________
Adress:_________________________________________________________
Postnummer:_________________
Postadress:______________________________________
Telefon hem:______________________________
Telefon arbete:____________________________

2. Köpare
Namn:_________________________________________________________
Personnummer/org.nr:______________________________________________
Adress:_________________________________________________________
Postnummer:_________________
Postadress:______________________________________
Telefon hem:______________________________
Telefon arbete:____________________________

3. Häst
Namn:_________________________________________________________
Registreringsnummer:______________________________________________
Födelseår:_______________________________________________________
Härstamning:____________________________________________________
Ras:___________________________________________________________
Kön:__________________________________________________________

4. Veterinärbesiktning
Säljaren har den ……………… låtit veterinärbesiktiga hästen på eget bevåg Köparen har den ……………låtit veterinärbesiktiga hästen Hästen är inte veterinärbesiktigad. Köparen accepterar detta.

5. Handpenning
Handpenning har erlagts för hästen med 20 % av köpeskillingen och av ett belopp på …………………… SEK.

6. Pris och betalningssätt
Köpeskillingen utgör:______________________________SEK
Den skall erläggas i sin helhet senast den:___________________

Betalning sker på följande sätt:____________________________
Mervärdesskatt tillkommer köpeskillingen med:_____________

Säljaren äger hästen till fullo intill full betalning erlagts av köparen.

7. Försäkring
Hästen är försäkrad i ______________________ till ett nuvarande belopp av

Köparen förbinder sig att behålla försäkringen tills hästen är till fullo betald.

8. Leverans
1. Hästen levereras genom att köparen avhämtar hästen senast den________________
2. Säljaren levererar hästen till köparen genom transport senast den____________

9. Övriga överenskommelser

10. Säljarens uppgifter om hästen

Hästen har enligt min vetskap behandlats enligt följande:_____________________
Behandlande veterinär:________________________________________________

Hästen har enligt min vetskap visat följande defekter eller problem:___________
Hästen är enligt min vetskap fullt frisk

11. Hästens användningsområde
Hästen avses att användas inom följande användningsområden:_________________
Hästen har enligt säljaren nått följande utbildningsnivå:____________________

12. Hästen är säljarens egendom
Säljaren försäkrar på heder och samvete att hästen är säljarens egendom till fullo.

Underskrifter

Ort, datum

Säljare_________________________________________________________

Köpare__________________________________________________________

Bevittnat av
Vittne 1: ______________________________________________________

Vittne 2: ______________________________________________________

Ladda ner köpeavtal på Hästhalland.seköpekontrakt häst

Köpekontrakt för häst – Exempel 2

Detta kontrakt gäller enligt Konsumentköplagen.
Avser köp från näringsidkare av privatperson m fl

KÖPEKONTRAKT FÖR HÄST

Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om köp av häst enligt följande:
1. SÄLJARE
Namn:__________________________________________________________
Personnummer /organisationsnummer:___________________________________
Adress:__________________________________________________
Postnummer: ____________________ Postadress:_______________________________________
Telefon dagtid: __________________ kvällstid:_______________________

2. KÖPARE
Namn:____________________________________________________
Personnummer /organisationsnummer:___________________________________
Adress:________________________________________________
Postnummer: ____________________ Postadress:_______________________________________
Telefon dagtid: __________________ kvällstid:_______________________

3. HÄST
Namn: ______________________________________________
Härstamning: _________________________________________
Kön: __________________________
Född: ___________________________________________
Färg:____________________________________________
Tecken:__________________________________________
Ras:_____________________________________________
Mankhöjd:_________________________________________
Chippmärkning, plats: ________________________
Chippmärkning, nummer: ______________________________
Stamboksnr / reg.nr: _________________________
Hästpass: _____________________________
Utbildningsnivå: ___________________________________

4. VETERINÄRBESIKTNING
Säljaren har den låtit veterinärbesiktiga hästen och köparen har tagit del av utlåtandet.
Köparen har den låtit veterinärbesiktiga hästen och säljaren har tagit del av utlåtandet

5. PRIS OCH BETALNINGSSÄTT

Köpeskillingen utgör kronor.
Den skall erläggas på följande sätt:
Kontant den ———-
Med handpenning om kronor den———- och resterande belopp på följande sätt:————

Mervärdeskatt ingår i köpeskillingen med kronor.
Mervärdeskatt tillkommer med kronor.

Sedan full betalning erlagts överlämnas hästens språngsedel, registreringsbevis eller annan identifikationshandling till köparen. Säljaren förbehåller sig äganderätten till dess full likvid erlagts.

6. HANDPENNINGEN FÖRVERKAD
Köpare och säljare är överens om att handpenningen i sin helhet till ett belopp om kr ______________________är förverkad och sålunda kan behållas av säljaren såsom skadestånd om köparen utan anledning ej fullföljer köpet.

7. ÖPPET KÖP
Säljare och köpare är överens om att öppet köp skall gälla till öppet köp ej skall gälla.
Vid öppet köp står köparen för risken för vad som kan hända hästen under tiden för öppet köp.

8. HÄSTEN PÅ PROV

Säljare och köpare är överens om att köparen får ha hästen på prov under tiden till Någon prövotid ej skall gälla.

9. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KÖP
Såsom förutsättning för detta köp gäller att hästen kan försäkras utan reservationer enligt den fullständiga försäkringsformen (A1 eller motsvarande) till fulla köpeskillingen inom en månad efter leveransen.

Om denna förutsättning ej uppfylles skall köpet återgå och köpeskillingen skall återbetalas.
Ja Nej

10. ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

_____________________________________________________________
11. HÄSTEN ÄR SÄLJARENS EGENDOM
Säljaren försäkrar på heder och samvete att hästen är tillfullo betald och inte är föremål för panträtt
eller annan säkerhetsrätt.

12. LEVERANS
Köparen avhämtar hästen hos säljaren den ___________________
Säljaren svarar för att hästen levereras till av köparen anvisad plats den Leveransplats:____________________________________________________

13. SÄLJARENS UTFÄSTELSE OM HÄSTENS SKICK
Såvitt säljaren känner till är hästen skadefri samt fri från sjukdom, såväl akut som kronisk.

Köparen har låtit veterinär undersöka hästen och bekräftat härmed att hästen är i avtalat skick.

Köparen friskriver säljaren från allt ansvar för följande fel:

Hästen har av säljaren / veterinär behandlats för följande sjukdomar och skador:
(Tidpunkt för behandling och veterinärs namn skall här anges)
______________________________________________________________

14. ANVÄNDNING
Hästen skall användas till följande ändamål:
hoppning, tävling promenadhäst dressyr, tävling trav, tävling fälttävlan galopp, tävling avel körning voltige lektionshäst distansritt allroundhäst

15. RISKENS ÖVERGÅNG
Risken för fel hos hästen övergår på köparen, om säljaren ombesörjer leverans till av köparen anvisad plats samtidigt som hästens sista ben lämnar någon del av transportmedlet, eller om köparen hämtar eller ombesörjer hämtning av hästen samtidigt som hästens sista ben beträder någon del av
transportmedlet.

16. ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
______________________________________________________________

17. TVIST
Tvist härrörande detta avtal eller bedömning av om kontraktsbrott föreligger skall överlämnas till allmän domstol.

Annan överenskommelse
______________________________________________________________

Detta kontrakt är upprättat enligt Konsumentköplagen. Avtalsvillkor som i jämförelse med
bestämmelser i Konsumentköplagen är till nackdel för köparen är utan verkan mot köparen om ej annat anges i lagen.

Enligt konsumentköplagen § 20 a gäller följande: ”Ett fel som visar sig inom 6 månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans art.”

Förändringen har medfört att bevisbördan faller på säljaren vid konsumentköp.
Enligt konsumentköplagen § 23 har reklamationsfristen utökats till 2 månader efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts.

Köpare och säljare förklarar sig nöjda med ovanstående kontrakt som har upprättats i två likalydande exemplar och utväxlats mellan parterna.

Ort, datum _______________

Säljare

Köpare

Köpeskilling / handpenning kronor
Kvitteras härmed
Ort, datum

____________________________________

Säljare

KOMMENTARER
1.Det är av stor vikt för både säljare och köpare att hästen noggrant besiktigas före köpet. Om fel visas hos hästen fast orsaken till felet icke kan fastställas, åligger det köparen att snarast fördjupa undersökningen eftersom han senare icke kan åberopa fel som han märkt eller bort märka vid en sådan undersökning.

2.Många tvister kan undvikas om båda parter är överens om att såsom förutsättning för köp gäller att hästen skall kunna A1-försäkras inom en viss kortare tid efter köpet.

3.Vid öppet köp ansvarar köparen för hästen under tiden för öppet köp. Det är därför av stor vikt att försäkringsfrågan är noga genomtänkt. Det naturliga är att hästen A1-försäkras i köparens namn innan tiden för öppet köp börjar gälla. Observera
skillnaden mellan öppet köp och att ha hästen till påseende.
Vid öppet köp är köpet genomfört fullt ut men med rätt för köparen att återlämna hästen inom viss överenskommen tid.
Vid påseende är köpet uppskjutet under en viss i förväg överenskommen prövotid.

4.När prövotid gäller är hästen under prövotiden säljarens egendom. Det åligger säljaren att ha hästen försäkrad under prövotiden. Det är emellertid viktigt för köparen och framförallt säljaren att hästen noga besiktigas före prövotidens början.
Säljaren bör vara uppmärksam på att risken för påfrestningar under prövotiden kan vara extra stor.

5.Köplagen är tillämplig när en enskild person köper en häst för enskilt bruk av en annan enskild person, när en näringsidkare
köper en häst av en annan näringsidkare i deras rörelse samt när en näringsidkare köper en häst från en enskild säljare.
Den nya köplagen är dispositiv. Detta innebär att parterna kan avtala om vad som helst utan att köplagens regler kan
åstadkomma inskränkningar i vad som avtalats.

6.Konsumentköplagen har tillkommit till skydd för den svagare konsumenten.
Konsumentköplagen gäller när näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet säljer en häst till en konsument, huvudsakligen för dennes enskilda bruk.

Med näringsidkare avses t ex hästhandlare, ridskolor, uppfödare och vissa tävlingsryttare, travtränare, galopptränare och
jordbrukare med hästar i verksamheten liksom andra personer som driver någon form av näringsverksamhet med hästar.
Lagen gäller också där säljaren inte är näringsidkare men köpet förmedlas för säljarens räkning av en näringsidkare i
dennes yrkesmässiga verksamhet. När en näringsidkare såsom mellanhand förmedlar ett köp från privatperson, blir
näringsidkare och privatpersonen gemensamt ansvariga.
Konsumentköplagen har vissa tvingande minimirättigheter till köparens förmån. Det finns en undre gräns till vilken säljaren
kan friskriva sig från ansvar. Om exempelvis en hästhandlare friskriver sig vid ett hästköp i högre grad än vad som
konsumentköplagen medger blir dessa villkor ogiltiga.

7.Reklamation
Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det han
märkt eller borde ha märkt felet. Meddelande som lämnas inom 2 månader efter att köparen märkt felet skall alltid anses ha
lämnats i rätt tid.
Om köpet förmedlats genom mellanhand till säljaren / näringsidkaren kan reklamation även göras direkt till säljaren /
näringsidkaren.

8.Om hästen säljs i befintligt skick eller liknande förbehåll, är den felaktig om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till
hästens pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Resultatet blir att klausul om köp i befintligt skick enligt
Konsumentköplagen knappast får någon ansvarslindrande verkan alls.

9.För att rättsskydd och / eller allmän rättshjälp skall kunna erhållas förutsättes att tvisten kan avgöras av allmän domstol.

Köpeavtal för häst – Exempel 3

PARTER
Säljare
Namn…………………………………………………………….
Person/Organisationsnummer…………………………
Adress…………………………………………………………….
Telefon……………………………………………………………
 
Köpare
Namn…………………………………………………………………….
Person/Organisationsnummer…………………………………
Adress…………………………………………………………………….
Telefon…………………………………………………………………….
 
KÖPEOBJEKT
Hästen
Fullständigt namn……………………………………………………….
Födelseår…………………………………………………………………….
Passnummer……………………………………………………………….
Eventuellt chipnummer / ID nummer…………………………..
Parterna har muntligen enats om att Hästen skall genomgå en veterinärbesiktning.
Eftersom Hästen nu gått igenom en sådan besiktning har parterna enats om följande;
 
ÖVERLÅTELSE
Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen Hästen på i detta avtal angivna villkor.
 
LEVERANSDAG
 
§ 1 Pris
Hästen överlåts för ett överenskommet pris om ……………………….. kronor varav ingår moms med ……………………………. kronor.
 
§ 2 Betalning
Betalning erläggs enligt följande:
 
alternativ 1
Hela köpeskillingen kontant denna dag.
 
eller
 
alternativ 2
……………………………………………………………………………………………………………….
 
§ 3 Äganderättsförbehåll
Äganderätten till Hästen övergår till Köparen först sedan full likvid erlagts.
 
§ 4 Leverans
alternativ 1
Köparen hämtar Hästen (adress):
………………………………………………………………………………………………………………………….…………
eller
 
alternativ 2
säljaren levererar Hästen till Köparen på leveransdagen. Hästen skall levereras till (adress):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
§ 5 Riskens övergång
Risken för att Hästen skadas eller försämras övergår till Köparen;
 
vid Köparens avhämtning av Hästen:
ioch med att transportfordonets lastlucka har stängts och låsts hos säljaren,
 
eller
 
vid Säljarens leverans av Hästen:
när Hästens sista hov lämnat transportfordonet hos Köparen.
 
§ 6 Veterinärbesiktning
Hästen är besiktigad för överlåtelse av veterinär …………………………………. den …………………………………..
veterinärintyget/n eller dess innehåll utgör ingen utfästelse från säljarens sida om Hästens skick.
 
§ 7 Säljarens upplysningar
säljaren har per överlåtelsedagen lämnat följande upplysningar om Hästen.
lämnade upplysningar
skall inte betraktas som garantier att Hästen är felfri från behandlande skador/sjukdomar, utan utgör
endast upplysningar om Hästens kända skador/sjukdomar.
 
Hästen har under
Säljarens innehavstid – och såvitt Säljaren känner till vad avser tiden dessförinnan – genomgått följande veterinärbehandlingar:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Hästen har såvitt säljaren känner till behandlats av följande personer:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Hästen har under säljarens innehavstid – och såvitt Säljaren känner till vad avser tiden dessförinnan – uppvisat följande skador, defekter eller symptom på skador:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Säljaren är medveten om att underlåtenhet att lämna korrekt information kan betraktas som ett avtalsbrott.
 
§ 8 Hästens användningssätt
säljaren har brukat Hästen på följande sätt (t ex tävlingshäst, dressyr, hoppning, fälttävlan,
promenadhäst etc):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Detta utgör ingen garanti eller utfästelse att Köparen kan nyttja Hästen på samma sätt eller i samma
omfattning. Hästen förvärvas för att främst användas på följande sätt (t ex tävlingshäst, dressyr, hoppning,
fälttävlan, promenadhäst, etc):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
§ 9 Säljarens garantier
säljaren garanterar att säljaren är ensam och oinskränkt ägare till Hästen och att inga hinder
föreligger för att avlämna Hästen på leveransdagen, samt att Hästen ej heller på annat sätt är
föremål för några säkerhetsrätter eller inskränkningar i nyttjandet.
i övrigt lämnar säljaren inga garantier av vilket slag det vara må däri innefattande Hästens skick.
 
§ 10 Hästens skick
Parterna är medvetna om att Hästen utgör begagnad vara, varför den överlåts i befintligt skick.
Köparen har beretts möjlighet att före köpet noga undersöka Hästen. Köparen har tagit del av bilagda
veterinärintyg. Parterna har avtalat följande om det skick Hästen skall överlämnas i på leveransdagen:
(endast ett av följande alternativ anges)
 
Alternativ 1 – Endast vid konsumenköp enligt konsumentköplagen
Hästen överlåts i befintligt skick utifrån vad en omsorgsfull Köpare har anledning att förvänta
sig med hänsyn till Hästens ålder och bruk, pris, kända veterinärintyg samt de upplysningar och
garantier
 
säljaren lämnat i § 7, § 8, § 9 samt eventuell friskrivning i § 11.
Om Köparen har avstått från att göra egen veterinärbesiktning på klinik före köpet, äger Köpa-
ren ej rätt att göra gällande sådana fel och brister som borde ha upptäckts vid sådan normal och
omsorgsfull veterinärbesiktning.
 
eller
 
Alternativ 2 – Köp enligt köplagen
 
Hästen överlåts i befintligt skick med total friskrivning för alla synliga och dolda fel. Köparen
godtar således Hästens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot
säljaren på grund av fel eller brister i Hästen av vilket slag det vara må. Köpeskillingen har fastställts med
hänsyn härtill. Köparen har således ej rätt att göra gällande några som helst fel och brister i
Hästen (fullständig friskrivningsklausul).
 
§ 11 Särskild friskrivning – se anvisning i checklista säljaren friskriver sig från ansvar för nedan angivna fel och brister hos Hästen nämligen:
 
§ 12 Reklamation (gäller ej vid Konsumentköp)
reklamerar Köparen inte inom sex månader från leveransdagen förlorar Köparen, om inte annat följer av garanti eller liknande utfästelse, rätten att åberopa felet.
Fel som upptäcks efter denna reklamationsfrist anses således ej utgöra fel som åvilar Hästen per leveransdagen och får ej åberopas av Köparen.
 
§ 13 Försäkring
Köparen skall omedelbart eller inom två dagar från leveransdagen teckna en
a1 försäkring i agria för Hästen grundad på besiktning enligt § 6, till ett belopp ej understigande köpeskillingen och gällande i minst sex månader från leveransdagen.
 
för det fall att Köparen underlåter att teckna sådan försäkring förlorar Köparen rätten att erhålla ersättning vid fel till den del och omfattning som sådan försäkring skulle ha täckt.
 
§ 14 I samband med detta Köp överlämnas
Hästens pass
Veterinärintyg
Hästens registreringsbevis
Hästens mätintyg (ponny)
Språngsedel
Vaccinationsintyg
 
…………………………………………………………………………
 
Handlingarna i original överlämnas i samband med att Hästen avhämtas eller levereras.
 
§ 15 Övriga överenskommelser
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
§ 16 Avtalets innehåll och tolkning
förkryssade och ifyllda alternativ gäller som avtalsinnehåll.
ej förkryssade alternativ utgör inte avtalsinnehåll.
Ändringar i avtalet som gjorts för hand – såväl tillägg som strykningar – gäller som avtalsinnehåll
före tryckt text.
för utsätter signatur vid varje ändring.
 
§ 17 Tvister
Tvister i anledning av detta köp skall avgöras av allmän domstol. Om tvisten rör belopp understigande två (2) prisbasbelopp (ca 89 000 kronor år 2013 skall tvisten avgöras av tingsrätt som första och enda instans.
detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
 
……………………………………………………….. den ………………………………………………………..
 
 
Säljare
………………………………………………………..
 
 
Köpare
………………………………………………………..
 
Ovanstående köpeskilling/handpenning kvitteras härmed
 
Ort och dag som ovan
 
………………………………………………………..
Säljare
 
Publicerat i Köpa häst | 1 kommentar